Mask Aligner


Laser Writer


Plasma Etcher


Metal Evaporator (E-beam + Thermal heating)


TESCAN SEM-EBL

Optical Microscopy


Glove box


Contact us

Gulou Campus:22 Hankou Road,

Gulou District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210093

Xianlin Campus:163 Xianlin Road,

Qixia District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210023