Selected Publications (*Corresponding author, Equally-contributed first author)

  27. Kui Meng†, Zeya Li†, Peng Chen†, Xingyue Ma†, Junwei Huang, Jiayi Li, Feng Qin, Caiyu Qiu, Yilin Zhang, Ding Zhang, Yu Deng, Yurong Yang*, Genda Gu, Harold Y. Hwang, Qi-Kun Xue*, Yi Cui*, Hongtao Yuan*. Superionic fluoride gate dielectrics with low diffusion barrier for two-dimensional electronics.

   Nature Nanotechnology doi: 10.1038/s41565-024-01675-5, (2024). 

  

26. Siyu Duan†, Feng Qin†, Peng Chen†, Xupeng Yang, Caiyu Qiu, Junwei Huang, Gan Liu, Zeya Li, Xiangyu Bi, Fanhao Meng, Xiaoxiang Xi, Jie Yao, Toshiya Ideue*, Biao Lian*, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan*. Berry curvature dipole generation and helicity-to-spin conversion at symmetry-mismatched heterointerfaces. 

   Nature Nanotechnology 8, 867, (2023). 

  

25. Ming Tang†, Junwei Huang†, Feng Qin†, Kun Zhai, Toshiya Ideue*, Zeya Li, Fanhao Meng, Anmin Nie, Linglu Wu, Xiangyu Bi, Caorong Zhang, Ling Zhou, Peng Chen, Caiyu Qiu, Peizhe Tang, Haijun Zhang, Xiangang Wan, Lin Wang*, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan*Continuous Electrical Manipulation of Magnetic Anisotropy and Spin Flopping in van der Waals Ferromagnetic Devices

   Nature Electronics 6, 28, (2023). 

  

24. Lingyi Ao†, Junwei Huang†, Feng Qin†, Zeya Li, Toshiya Ideue, Keivan Akhtari, Peng Chen, Xiangyu Bi, Caiyu Qiu, Dajian Huang, Long Chen, Rodion V. Belosludov, Huiyang Gou, Wencai Ren, Tsutomu Nojima, Yoshihiro Iwasa*, Mohammad Saeed Bahramy*, Hongtao Yuan*. Valley–dimensionality-locking of Superconductivity in Cubic Phosphides. 

   Science Advances 9, eadf6758, (2023). 

  

23. Zeya Li†, Junwei Huang†, Ling Zhou†, Zian Xu†, Feng Qin, Peng Chen, Xiaojun Sun, Gan Liu, Chengqi Sui, Caiyu Qiu, Yangfan Lu, Huiyang Gou, Xiaoxiang Xi, Toshiya Ideue*, Peizhe Tang*, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan*. An Anisotropic van der Waals Dielectric for Symmetry Engineering in Functionalized Heterointerfaces. 

   Nature Communications 14, 5568, (2023). 

  

22. Ling Zhou†, Junwei Huang†, Lukas Windgaetter†, Chin Shen Ong, Xiaoxu Zhao, Caorong Zhang, Ming Tang, Zeya Li, Caiyu Qiu, Simone Latini, Yangfan Lu, Di Wu, Huiyang Gou, Andrew T. S. Wee, Hideo Hosono, Steven G. Louie, Peizhe Tang*, Angel Rubio*Hongtao Yuan*Unconventional excitonic states with phonon sidebands in layered silicon diphosphide

   Nature Materials 21, 773, (2022).

  

21. Caorong Zhang†, Junwei Huang†, Kun Zhai†, Keivan Akhtari†, Zhiwei Shen, Lingyi Ao, Zeya Li, Feng Qin, Yukai Chang, Ling Zhou, Ming Tang, Xueting Dai, Caiyu Qiu, Yi Zhang, Lin Wang*, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, Mohammad Saeed Bahramy*Hongtao Yuan*Valence-skipping and quasi-two-dimensionality of superconductivity in a van der Waals insulator. 

   Nature Communications 13, 6938, (2022).

  

20. Takatoshi Akamatsu†, Toshiya Ideue†, Ling Zhou†, Yu Dong, Sota Kitamura, Mao Yoshii, Dongyang Yang, Masaru Onga, Yuji Nakagawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Joseph Laurienzo, Junwei Huang, Ziliang Ye, Takahiro Morimoto, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa. A van der Waals interface that creates in-plane polarization and a spontaneous photovoltaic effect.

   Science 372, 68, (2021).

  

19. Rui Chen, Fuchuan Luo, Yuzi Liu, Yu Song, Yu Dong, Shan Wu, Jinhua Cao, Fuyi Yang, Alpha N’Diaye, Padraic Shafer, Yin Liu, Shuai Lou, Junwei Huang, Xiang Chen, Zixuan Fang, Qingjun Wang, Dafei Jin, Ran Cheng, Hongtao Yuan, Robert J. Birgeneau, Jie Yao. Tunable room-temperature ferromagnetism in Co-doped two-dimensional van der Waals ZnO.

   Nature Communications 12, 3952, (2021).

  

18. Di Yi, Yujia Wang, Olaf M. J. van ʼt Erve, Liubin Xu, Hongtao Yuan, Michael J. Veit, Purnima P. Balakrishnan, Yongseong Choi, Alpha T. N’Diaye, Padraic Shafer, Elke Arenholz, Alexander Grutter, Haixuan Xu, Pu Yu, Berend T. Jonker, Yuri Suzuki. Emergent electric field control of phase transformation in oxide superlattices.

   Nature Communications 11, 902, (2020).

  

17. Yongji Gong, Hongtao Yuan, Chun-Lan Wu, Peizhe Tang, Shi-Ze Yang, Ankun Yang, Guodong Li, Bofei Liu, Jorik van de Groep, Mark L. Brongersma, Matthew F. Chisholm, Shou-Cheng Zhang, Wu Zhou, Yi Cui, Spatially Controlled Doping of Two-Dimensional SnS2 through Intercalation for Electronics.

   Nature Nanotechnology 13, 294 (2018).

  

16. Jianbo Yin, Zhenjun Tan, Hao Hong, Jinxiong Wu, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Fengrui Yao, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu, Hailin Peng. Ultrafast, highly-sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals.

   Nature Communications 9, 3311 (2018).

  

15. Zhuoyu Chen, Adrian G. Swartz, Hyeok Yoon, Hisashi Inoue, Tyler Merz, Di Lu, Yanwu Xie, Hongtao Yuan, Yasuyuki Hikita, Srinivas Raghu, Harold Y. Hwang. Carrier density and disorder tuned superconductor-metal transition in a two-dimensional electron system.

   Nature Communications 9, 4008 (2018).

  

14. Cheng Chen, Sandy Ekahana, Haifeng Yang, Binghai Yan, Hongtao Yuan, Zhen Tian, Huixia Fu, Han Peng, Xiang Xu, Yiwei Li, Teng Tu, Meixiao Wang, Ding Pei, Shuai Liu, Jiamin Xue, Jinfeng Jia, Hailin Peng, Yulin Chen. Electronic Structures and Unusually Robust Bandgap in an Ultrahigh Mobility Layered Oxide Semiconductor, Bi2O2Se.

   Science Advances 4, eaat8355 (2018).

  

13. Jinxiong Wu, Hongtao Yuan*, Mengmeng Meng, Cheng Chen, Yan Sun, Zhuoyu Chen, Wenhui Dang, Congwei Tan, Yujing Liu, Yubing Zhou, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Zhongfan Liu, Yulin Chen, Binghai Yan, Hailin Peng, High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting Bi2O2Se.

   Nature Nanotechnology 12, 530–534 (2017).

  

12. Xiaoge Liu, Juhyung Kang, Hongtao Yuan, Junghyun Park, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Mark L. Brongersma. Electrical Tuning of a Quantum Plasmonic Resonance.

   Nature Nanotechnology 12, 866–870 (2017).

  

11. Chong Liu, Desheng Kong, Po-Chun Hsu, Hongtao Yuan, Hyun-Wook Lee, Yayuan Liu, Haotian Wang, Shuang Wang, Kai Yan, Dingchang Lin, Peter A. Maraccini, Kimberly M. Parker, Alexandria B. Boehm, Yi Cui*. Rapid water disinfection using vertically aligned MoS2 nanofilms and visible light.

   Nature Nanotechnology 11, 1098–1104 (2016).

  

10. Hongtao Yuan, Xiaoge Liu, Farzaneh Afshinmanesh, Wei Li, Gang Xu, Jie Sun, Biao Lian, Alberto G. Curto, Guojun Ye, Yasuyuki Hikita, Zhixun Shen, Shou-Cheng Zhang, Xianhui Chen, Mark Brongersma, Harold Y. Hwang* and Yi Cui*. Broadband Linear-Dichroic Photodetector in a Black Phosphorus Vertical p-n Junction.

   Nature Nanotechnology 10, 707–713 (2015).

  

9. Zhao Zhao†,*, Haijun ZhangHongtao Yuan, Shibing Wang, Yu Lin, Qiaoshi Zeng, Gang Xu, Zhenxian Liu, G. K. Solanki, K. D. Patel, Yi Cui, Harold Y. Hwang and Wendy L. Mao. Pressure induced metallization with absence of structural transition in layered molybdenum diselenide.

   Nature Communications 6, 7312 (2015).

  

8. Erfu Liu, Yajun Fu, Yaojia Wang, Yanqing Feng, Huimei Liu, Xiangang Wan, Wei Zhou, Baigeng Wang*, Lubin Shao, Ching-Hwa Ho, Ying-Sheng Huang, Zhengyi Cao, Laiguo Wang, Aidong Li, Junwen Zeng, Fengqi Song, Xinran Wang, Yi Shi, Hongtao Yuan*, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao* and Dingyu Xing. Integrated digital inverters based on two-dimensional anisotropic ReS2 field-effect transistors.

   Nature Communications 6, 6991 (2015).

  

7. Jie Sun, Hyun-Wook Lee, Mauro Pasta, Hongtao Yuan, Guangyuan Zheng, Yongming Sun, Yuzhang Li and Yi Cui*. A phosphorene–graphene hybrid material as a high-capacity anode for sodium-ion batteries.

   Nature Nanotechnology 10, 980–985 (2015).

  

6. Hongtao Yuan, Xinqiang Wang, Biao Lian, Haijun Zhang, Xianfa Fang, Bo Shen, Gang Xu, Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Harold Y. Hwang*, and Yi Cui*, Generation and electric control of spin–valley-coupled circular photogalvanic current in WSe2.

   Nature Nanotechnology 9, 851–857 (2014).

  

5. Hongtao Yuan*, Mohammad Saeed Bahramy*, Kazuhiro Morimoto, Sanfeng Wu, Kentaro Nomura, Bohm-Jung Yang, Hidekazu Shimotani, Ryuji Suzuki, Minglin Toh, Christian Kloc, Xiaodong Xu, Ryotaro Arita, Naoto Nagaosa and Yoshihiro Iwasa*, Zeeman-type spin splitting controlled by an electric field.

   Nature Physics 9, 563–569 (2013).

  

4. Kenji Shibata*, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa and Kazuhiko Hirakawa*, Large Modulation of Zero-Dimensional Electronic States in Quantum Dots by Electric-Double-Layer Gating.

   Nature Communications 4, 2664 (2013).

  

3. Y. Yamada, K. Ueno, T. Fukumura*, H. T. Yuan, H. Shimotani, Y. Iwasa, L. Gu, S. Tsukimoto, Y. Ikuhara and M. Kawasaki, Electrically induced ferromagnetism at room temperature in cobalt-doped titanium dioxide.

   Science 332, 1065-1067 (2011).

  

2. K. Ueno, S. Nakamura, H. Shimotani, H. T. Yuan, N. Kimura, T. Nojima, H. Aoki, Y. Iwasa and M. Kawasaki*, Discovery of a Superconducting Compound by Electrostatic Doping of an Insulator.

   Nature Nanotechnology 6, 408–412 (2011).

  

1. J. T. Ye*, S. Inoue, K. Kobayashi, Y. Kasahara, H. T. Yuan, H. Shimotani and Y. Iwasa*, Liquid-gated interface superconductivity on an atomically flat film.

   Nature Materials 9, 125–128 (2010).
Contact us

Gulou Campus:22 Hankou Road,

Gulou District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210093

Xianlin Campus:163 Xianlin Road,

Qixia District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210023