79. Hongtao Yuan, Yukiaki Ishida, Hidekazu Shimotani, Kenji Koizumi, Xiaoge Liu, K. Akaike, Kaname Kanai, Yoshihiro Kubozono, Mark Brongersma, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Masashi Kawasaki, Shik Shin, and Yoshihiro Iwasa, Rational Design of Interfacial Energy Alignment in Functionalized Liquid/Solid Heterostructures. Submitted. 


   

-----------------------------------------2018-----------------------------------------   


78. Yongji Gong, Hongtao Yuan, Chun-Lan Wu, Peizhe Tang, Shi-Ze Yang, Ankun Yang, Guodong Li, Bofei Liu, Jorik van de Groep, Mark L. Brongersma, Matthew F. Chisholm, Shou-Cheng Zhang, Wu Zhou, Yi Cui Spatially Controlled Doping of Two-Dimensional SnS2  through Intercalation for Electronics. Nature Nanotechnology 13 , 294 (2018).   


 
 

77. Jianbo Yin, Zhenjun Tan, Hao Hong, Jinxiong Wu, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Fengrui Yao, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu, Hailin Peng. Ultrafast, highly-sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals. Nature Communications 9, 3311 (2018). 

  

76. Zhuoyu Chen, Adrian G. Swartz, Hyeok Yoon, Hisashi Inoue, Tyler Merz, Di Lu, Yanwu Xie, Hongtao Yuan, Yasuyuki Hikita, Srinivas Raghu, Harold Y. Hwang. Carrier density and disorder tuned superconductor-metal transition in a two-dimensional electron system . Nature Communications 9, 4008 (2018).  


 
 

75. Cheng Chen, Sandy Ekahana, Haifeng Yang, Binghai Yan, Hongtao Yuan, Zhen Tian, Huixia Fu, Han Peng, Xiang Xu, Yiwei Li, Teng Tu, Meixiao Wang, Ding Pei, Shuai Liu, Jiamin Xue, Jinfeng Jia, Hailin Peng, Yulin Chen. Electronic Structures and Unusually Robust Bandgap in an Ultrahigh Mobility Layered Oxide Semiconductor, Bi2O2Se. Science Advances 4, 8355 (2018).   


 
 

74. Chun-Lan Wu, Hongtao Yuan, Yanbin Li, Yongji Gong, Harold Y. Hwang, and Yi Cui. Gate-Induced Metal–Insulator Transition in MoS2  by Solid Superionic Conductor LaF3. Nano Letters 18 2387–2392 (2018). 


 
 

73. Junwen Zeng, Erfu Liu, Yajun Fu, Zhuoyu Chen, Chen Pan, Chenyu Wang, Miao Wang, Yaojia Wang, Kang Xu, Songhua Cai, Xingxu Yan,Yu Wang, Xiaowei Liu, Peng Wang, Shi-Jun Liang, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Hongtao Yuan, and Feng Miao. Gate-Induced Interfacial Superconductivity in 1T-SnSe2.  Nano Letters 18, 1410–1415 (2018), 

     

-----------------------------------------2017----------------------------------------- 

  

72. Jinxiong Wu, Hongtao Yuan, Mengmeng Meng, Cheng Chen, Yan Sun, Zhuoyu Chen, Wenhui Dang, Congwei Tan, Yujing Liu, Yubing Zhou, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Zhongfan Liu, Yulin Chen, Binghai Yan, Hailin Peng, High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting Bi2 O2 Se. Nature Nanotechology 12, 530­–534 (2017). 


 
 

71. Yajun Fu, Erfu Liu, Hongtao Yuan, Peizhe Tang, Biao Lian, Gang Xu, Junwen Zeng, Zhuoyu Chen, Yaojia Wang, Wei Zhou, Kang Xu, Anyuan Gao, Chen Pan, Miao Wang, Baigeng Wang, Shou-Cheng Zhang, Yi Cui, Harold Y. Hwang & Feng MiaoGated tuned superconductivity and phonon softening in monolayer and bilayer MoS2, npj Quantum Materials 2, 52 (2017). 


 
 

70. Xiaoge Liu, Juhyung Kang, Hongtao Yuan, Junghyun Park, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Mark L. Brongersma. Electrical Tuning of a Quantum Plasmonic Resonance. Nature Nanotechnology 12, 866–870 (2017). 


-----------------------------------------2016-----------------------------------------


69. Hongtao Yuan  , Zhongkai Liu, Gang Xu, Bo Zhou, Sanfeng Wu, Dumitru Dumcenco, Kai Yan, Yi Zhang, Sung-Kwan Mo, Pavel Dudin, Victor Kandyba, Mikhail Yablonskikh, Alexei Barinov, Zhixun Shen, Shoucheng Zhang, Yingsheng Huang, Xiaodong Xu, Zahid Hussain, Harold Y. Hwang, Yi Cui, and Yulin Chen. Evolution of the Valley Position in Bulk Transition-Metal Chalcogenides and Their Monolayer Limit. Nano Letters 16, 4738–4745 ( 2016).  


68. Zhuoyu Chen, Hongtao Yuan, Yanwu Xie, Di Lu, Hisashi Inoue, Yasuyuki Hikita, Christopher Bell, Harold Y. Hwang. Dual-Gate Modulation of Carrier Density and Disorder in an Oxide Two-Dimensional Electron System. Nano Letters 16, 6130–6136 (2016).    


 
 

67. Chong Liu, Desheng Kong, Po-Chun Hsu, Hongtao Yuan, Hyun-Wook Lee, Yayuan Liu, Haotian Wang, Shuang Wang, Kai Yan, Dingchang Lin, Peter A. Maraccini, Kimberly M. Parker, Alexandria B. Boehm, Yi Cui. Rapid water disinfection using vertically aligned MoS2  nanofilms and visible light. Nature Nanotechnology 11, 1098–1104 (2016).  


 
 

66.Yanping Liu, Kyle Tom, Xi Wang, Chunming Huang, Hongtao Yuan, Hong Ding, Changhyun Ko, Joonki Suh, Lawrence Pan, Kristin A. Persson, Jie Yao. Dynamic Control of Optical Response in Layered Metal Chalcogenide Nanoplates. Nano Letters 16, 488–496 (2016).    


 
 

65. Yung-Yu Chien, Hongtao Yuan, Chang-Ran Wang, Wei-Li Lee. Thermoelectric Power in Bilayer Graphene Device with Ionic Liquid Gating . Scientific Reports 6, 20402 (2016). 


 
 

64. Erfu Liu, Mingsheng Long, Junwen Zeng, Wei Luo, Yaojia Wang, Yiming Pan, Wei Zhou, Baigeng Wang*, Weida Hu, Zhenhua Ni, Yumeng You, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, Yi Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao, Dingyu Xing. High Responsivity Phototransistors Based on Few-Layer ReS2  for Weak Signal Detection.Advanced Functional Materials 26, 1938–1944 (2016).  


 
 

63. Zhong Lin, Amber McCreary, Natalie Briggs, Shruti Subramanian, Kehao Zhang, Yifan Sun, Xufan Li, Nicholas J Borys, Hongtao Yuan, Susan K Fullerton-Shirey, Alexey Chernikov, Hui Zhao, Stephen McDonnell, Aaron M Lindenberg, Kai Xiao, Brian J LeRoy, Marija Drndić, James C M Hwang, Jiwoong Park, Manish Chhowalla, Raymond E Schaak, Ali Javey, Mark C Hersam, Joshua Robinson, Mauricio Terrones. 2D materials advances: from large scale synthesis and controlled heterostructures to improved characterization techniques, defects and applications.2D Materials 3, 4 (2016).         

   

-----------------------------------------2015-----------------------------------------  


62. Yung-Yu Chien, Hongtao Yuan  , Chang-Ran Wang, and Wei-Li Lee. Thermoelectric Power in Bilayer Graphene device with Ionic Liquid Gating. Scientific Reports6,20402 (2016)  . 


 
 

61. Hongtao Yuan  , Xiaoge Liu, Farzaneh Afshinmanesh, Wei Li, Gang Xu, Jie Sun, Biao Lian, Alberto G. Curto, Guojun Ye, Yasuyuki Hikita, Zhixun Shen, Shou-Cheng Zhang, Xianhui Chen, Mark Brongersma, Harold Y. Hwang and Yi Cui. Broadband Linear-Dichroic Photodetector in a Black Phosphorus Vertical p-n Junction. Nature Nanotechnology 10, 707–713 (2015).   


 
 

60. Zhao Zhao, Haijun Zhang, Hongtao Yuan, Shibing Wang, Yu Lin, Qiaoshi Zeng, Gang Xu, Zhenxian Liu, G. K. Solanki, K. D. Patel, Yi Cui, Harold Y. Hwang and Wendy L. Mao. Pressure induced metallization with absence of structural transition in layered molybdenum diselenide. Nature Communications 6, 7312 (2015).   


 
 

59. Erfu Liu, Yajun Fu, Yaojia Wang, Yanqing Feng, Huimei Liu, Xiangang Wan, Wei Zhou, Baigeng Wang, Lubin Shao, Ching-Hwa Ho, Ying-Sheng Huang, Zhengyi Cao, Laiguo Wang, Aidong Li, Junwen Zeng, Fengqi Song, Xinran Wang, Yi Shi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao and Dingyu Xing. Integrated digital inverters based on two-dimensional anisotropic ReS2  field-effect transistors. Nature Communications 6, 6991 (2015).   


 
 

58. Hongtao Yuan, Haotian Wang, Yi Cui, Two-Dimensional Layered Chalcogenides: From Rational Synthesis to Property Control via Orbital Occupation and Electron Filling. Accounts of Chemical Research 48, 81-90 (2015).   


 
 

57. Jie Sun, Hyun-Wook Lee, Mauro Pasta, Hongtao Yuan, Guangyuan Zheng, Yongming Sun, Yuzhang Li and Yi Cui*. A phosphorene–graphene hybrid material as a high-capacity anode for sodium-ion batteries. Natur Nanotech. 10, 980–985 (2015).   


 
 

56. Haotian Wang, Hongtao Yuan, Seung Sae Hong, Yanbin Li and Yi Cui, Physical and chemical tuning of two-dimensional transition metal dichalcogenides. Chemical Society Reviews 44, 2664-2680 (2015).   


 
 

55. Yuan Ren, Hongtao Yuan, Xiaoyu Wu, Zhuoyu Chen, Yoshihiro Iwasa, Yi Cui, Harold Y. Hwang, and Keji Lai. Direct Imaging of Nanoscale Conductance Evolution in Ion-Gel-Gated Oxide Transistors. Nano Letters 15, 47304736 (2015). 


 
 

54. Vrinda Thareja, Ju-Hyung Kang, Hongtao Yuan, Kaveh M. Milaninia, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Pieter G.Kik, and Mark L.Brongersma. Electrically Tunable Coherent Optical Absorption in Graphene with Ion Gel. Nano Letters 15, 15701576 (2015). 

 

-----------------------------------------2014-----------------------------------------  


53. Hongtao Yuan, Xinqiang Wang, Biao Lian, Haijun Zhang, Xianfa Fang, Bo Shen, Gang Xu, Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Harold Y. Hwang, and Yi Cui, Generation and Electric Control of Spin–Valley-Coupled Circular Photogalvanic Current in WSe2. Nature Nanotechnology 9, 851–857 (2014).   


 
 

52. Hidekazu Shimotani, Satoshi Tsuda, Hongtao Yuan, Yohei Yomogida, Rieko Moriya, Taishi Takenobu, Kazuhiro Yanagi, and Yoshihiro Iwasa, Continuous Band-Filling Control and One-Dimensional Transport in Metallic and Semiconducting Carbon Nanotube Tangled Films, Advanced Functional Materials24,  3305–3311 (2014). 


 
 

51. Nan Liu, Kwanpyo Kim, Po-Chun Hsu, Anatoliy N. Sokolov, Fung Ling Yap, Hongtao Yuan, Yanwu Xie, Hao Yan, Yi Cui, Harold Y. Hwang, and Zhenan Bao, Large-Scale Production of Graphene Nanoribbons from Electrospun Polymers. J. Am. Chem. Soc.136, 1728417291 (2014). 


 
 

50. Xiaoge Liu, Junghyun Park, Ju-Hyung Kang, Hongtao Yuan, Yi Cui, Harold Y. Hwang, and Mark L. Brongersma, Quantification and impact of nonparabolicity of the conduction band of indium tin oxide on its plasmonic properties. Appl. Phys. Lett. 105, 181117 (2014). 


 
 

49. Kazunori Ueno, Hidekazu Shimotani, Hongtao Yuan, Jianting Ye, Masashi Kawasaki, Yoshihiro Iwasa, Field-induced superconductivity in electric double layer transistors. a review article in Journal of Physical Society Japan,  83,032001 (2014). 

 

-----------------------------------------2013-----------------------------------------  

 

48. Hongtao Yuan, Mohammad Saeed Bahramy, Kazuhiro Morimoto, Sanfeng Wu, Kentaro Nomura, Bohm-Jung Yang, Hidekazu Shimotani, Ryuji Suzuki, Minglin Toh, Christian Kloc, Xiaodong Xu, Ryotaro Arita, Naoto Nagaosa,and Yoshihiro Iwasa, Zeeman-type spin splitting controlled by an electric field, Nature Physics 9, 563–569 (2013). 


 
 

47. Kenji Shibata, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa, and Kazuhiko Hirakawa, Large Modulation of Zero-Dimensional Electronic States in Quantum Dots by Electric-Double-Layer Gating, Nature Communications 4, 2664 (2013).   


 
 

46. Chunming Yin, Hongtao Yuan, Xinqiang Wang, Shitao Liu, Shan Zhang, Ning Tang, Fujun Xu, Zhuoyu Chen, Hidekazu Shimotani, Yoshihiro Iwasa, Yonghai Chen, Weikun Ge, and Bo ShenTunable Surface Electron Spin Splitting with Electric Double-Layer Transistors Based on InN. Nano Letters 13, 2024–2029 (2013).  


 
 

45. Z. Y. Chen, H. T. Yuan, X. Q. Wang, N. Ma, Y. W. Zhang, H. Shimotani, B. Shen, and Y. Iwasa, Ionic liquid gated electric-double-layer transistors based on Mg-doped InN epitaxial films, Appl. Phys. Lett.103, 253508 (2013).     


 
 

44. Yu Zhang,Yanfeng Zhang, Qingqing Ji, Jing Ju, Hongtao Yuan, Jianping Shi, Teng Gao, Donglin Ma, Mengxi Liu, Yubin Chen, Xiuju Song, Harold Y. Hwang, Yi Cui, and Zhongfan Liu, Controlled Growth of High-Quality Monolayer WS2  Layers on Sapphire and Imaging Its Grain Boundary, ACS Nano 7, 8963–8971 (2013). 


 
 

43. S. Li, S. E. Harrison, Y. Huo, A. Pushp, Hongtao Yuan, B. Zhou, A. J. Kellock, S. S. P. Parkin, Y.-L. Chen, T. Hesjedal, and J. S. Harris, Magnetic properties of gadolinium substituted Bi2Te3  thin films, Appl. Phys. Lett.102, 242412 (2013).     


 
 

42. Tomoteru Fukumura, Yoshinori Yamada, Kazunori Ueno, Hongtao Yuan, Hidekazu Shimotani, Yoshihiro Iwasa, Lin Gu, Susumu Tsukimoto, Yuichi Ikuhara, Masashi Kawasaki, Electron carrier-mediated room temperature ferromagnetism anatase (Ti,Co)O2, Spin 2, 1230005 (2013).  

 

 -----------------------------------------2012-----------------------------------------   


41. Zhuoyu Chen, Hongtao Yuan, Yanfeng Zhang, Kentaro Nomura, Teng Gao, Yabo Gao, Hidekazu Shimotani, Zhongfan Liu, and Yoshihiro Iwasa, Tunable Spin–Orbit Interaction in Trilayer Graphene Exemplified in Electric-Double-Layer Transistors, Nano Letters 12, 2212–2216 (2012). 


 
 

40. Ryosuke Yamamoto, Hazuki Morisaki, Osami Sakata, Hidekazu Shimotani, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa, Tsuyoshi Kimura, and Yusuke Wakabayashi, External electric field dependence of the structure of the electric double layer at an ionic liquid/Au interface, Appl. Phys. Lett.101, 053122 (2012). 

 

-----------------------------------------2011-----------------------------------------  


39. H. T. Yuan, H. W. Liu, H. Shimotani, H. Guo, M. W. Chen, Q. K. Xue, and Y. Iwasa, Liquid-Gated Ambipolar Transport in Ultrathin Films of a Topological Insulator Bi2Te3, Nano Letters 11, 2605–2605 (2011).  


 
 

38. Y. Yamada, K. Ueno, T. Fukumura, H. T. Yuan, H. Shimotani, Y. Iwasa, L. Gu, S. Tsukimoto, Y. Ikuhara, and M. Kawasaki, Electrically induced ferromagnetism at room temperature in cobalt-doped titanium dioxide, Science332(6033), 1065-1067 (2011).  


 
 

37. K. Ueno, S. Nakamura, H. Shimotani, H. T. Yuan, N. Kimura, T. Nojima, H. Aoki, Y. Iwasa, and M. Kawasaki, Discovery of a Superconducting Compound by Electrostatic Doping of an Insulator, Nature Nanotechnology6, 408–412 (2011). 


 
 

36. J. T. Ye, M. F. Cracium, M. Koshino, S. Russo, S. Inoue, H. T. Yuan, H. Shimotani, A. F. Morpurgo and Y. Iwasa, Accessing the transport properties of graphene and its multi-layers at high carrier density, Proc. Natl. Acad. Sci.108, 13002–13006 (2011).  


35. P. H. Xiang, S. Asanuma, H. Yamada, I. H. Inoue, H. Sato, H. Akoh, A. Sawa, K. Ueno, H. T. Yuan, H. Shimotani, M. Kawasaki, Y. Iwasa, Strain-Mediated Phase Control and Electrolyte-Gating of Electron Doped Manganites, Adv. Mater.23, 5822 (2011).   


 
 

34. H. T. Yuan, M. Toh, K. Morimoto, W. Tan, F. Wei, H. Shimotani, Ch. Kloc, and Y. Iwasa, Liquid-Gated Electric-Double-Layer Transistor on Layered Metal Dichalcogenide, SnS2, Appl. Phys. Lett. 98, 012102 (2011).     


 
 

33.  Y. Onose, R. Yoshimi, A. Tsukazaki, H. T. Yuan, T. Hidaka, Y. Iwasa, M. Kawasaki, Y. Tokura, Pulsed laser deposition and ionic liquid gate control of epitaxial Bi2Se3  thin films, Applied Physics Express4, 083001 (2011).    


 
 

32. X. Y. Lang, H. T. Yuan, Y. Iwasa and M. W. Chen, Three-dimensional nanoporous gold for electrochemical supercapacitors, Scripta Materialia64,923-926 (2011). 


 
 

31. Y. Kasahara, T. Nishijima, T. Sato, Y. Takeuchi, J. Ye, H. T. Yuan, H. Shimotani, and Y. Iwasa, Electric-field-induced superconductivity detected by magnetization measurements of an electric-double-layer capacitor, Journal of the Physical Society of Japan80, 023708 (2011). 

 

-----------------------------------------2010-----------------------------------------  


30. J. T. Ye, S. Inoue, K. Kobayashi, Y. Kasahara, H. T. Yuan, H. Shimotani, and Y. Iwasa, Liquid-gated interface superconductivity on an atomically flat film, Nature Materials, 9, 125128 (2010).  


 
 

29. H. T. Yuan, H. Shimotani, J. T. Ye, S. J. Yoon, H. Aliah, A. Tsukazaki, M. Kawasaki, and Y. Iwasa, Electrostatic and Electrochemical Nature of Liquid-Gated Electric-Double-Layer Transistors on Oxide Semiconductors, J. Am. Chem. Soc. 132, 18402 (2010).  


 
 

28. H. T. Yuan, H. Shimotani, A. Tsukazaki, A. Ohtomo, M. Kawasaki, and Y. Iwasa, Hydrogenation-Induced Surface Polarity Recognition and Proton Memory Behavior at Protic-Ionic-Liquid/Oxide Electric-Double-Layer Interfaces, J. Am. Chem. Soc.132, 6672–6678 (2010).  


 
 

27. H. W. Liu, H. T. Yuan, N. Fukui, L. Zhang, J.F. Jia, Y. Iwasa, M. W. Chen, T. Hashizume, T. Sakurai, and Q. K. Xue, Growth of topological insulator Bi2Te3  ultrathin films on Si(111) investigated by low-energy electron microscopy, Crystal Growth and Design10, 4491–4493 (2010) 


 
 

26. H. T. Yuan, Y. Z. Liu, Z. X. Mei, Z. Q. Zeng, Y. Guo, X. L. Du, J. F. Jia, Z. Zhang, and Q. K. Xue, Metastable rocksalt ZnO interfacial layer and its influence on polarity selection of Zn-polar ZnO films, J. Crystal Growth 312, 263–266 (2010).            


 
 

25. Z. Q. Zeng, Y. Z. Liu, H. T. Yuan, Z. X. Mei, X. L. Du, J. F. Jia, Q. K. Xue, Z. Zhang and G. J Salamo, Controlled growth of Zn-polar ZnO film on MgAl2O4 (1 1 1) substrate using MgO buffer layer, J. Phys. D: Appl. Phys. 43, 085301 (2010).            


 
 

24. S. Asanuma, P.-H. Xiang, H. Yamada, H. Sato, I. H. Inoue, A. Sawa, K. Ueno, H. Shimotani, H. T. Yuan,   M. Kawasaki, and Y. Iwasa, Tuning of the metal-insulator transition in electrolyte-gated NdNiO3 thin films, Appl. Phys. Lett.97, 142110 (2010).  


 
 

23. Y. Iwasa, J. T. Ye, H. T. Yuan, Y. Kasahara, H. Shimotani, Electric field induced superconductivity in a layered nitride compound, Solid State Physics,45, 91–99, (2010). 


 
 

22. H. Shimotani, Y. Iwasa, J. T. Ye, H. T. Yuan, Y. Kasahara, Field effect induced superconductivity with a Tc  of 15K: a novel method to exploit new materials , Industry Materials, 8, 62-65, (2010). 

 

------------------------------------2009------------------------------------------  


21. Hongtao Yuan, Hidekazu Shimotani, Atsushi Tsukazaki, Akira Ohtomo, Masashi Kawasaki, and Yoshihiro Iwasa, High-Density Carrier Accumulation in ZnO Field-Effect Transistors Gated by Electric Double Layers of Ionic Liquids,  Adv. Funct. Mater.19, 1065 (2009).  


 
 

20. Hongtao Yuan, Y. Z. Liu, Z. Q. Zeng, Z. X. Mei, Y. Guo, X. L. Du, P. Zhang, J. F. Jia, Z. Zhang and Q. K. Xue, Formation of metastable MgO structures on type-III oxide surfaces: Effect of periodic out-of-plane electric dipole moment of substrates, J. Crystal Growth311, 425–428 (2009).        


 
 

19. J. T. Ye, S. Inoue, K. Kobayashi, Y. Kasahara, Hongtao Yuan, H. Shimotani, Y. Iwasa, Gate induced superconductivity in layered material based electronic double layer field effect transistors , Physica C,470,  S682–S684 (2010). 

 

------------------------------------Before 2008------------------------------------  


18. Hongtao Yuan, Z. Q. Zeng, Z. X. Mei, X. L. Du, J. F. Jia, Q. K. Xue, Surfactant effects of lithium dopant during molecular beam epitaxy of ZnO films , J. Phys.: Condensed Matter, 19, 482001 (2007).            


 
 

17. Hongtao Yuan, Y. Z. Liu, X. L. Du, Z. Q. Zeng, Z. X. Mei, Y. Wang, J. F. Jia, Q. K. Xue, and Z. Zhang, Controlled growth of Zn-polar ZnO films on Al-terminated  a-Al2 O3 (0001) surface by using wurtzite MgO buffer, Chin. Phys. Lett. 24, 2408 (2007).            


 
 

16. Yu Zi Liu, Hongtao Yuan, Z. Q. Zeng, X. L. Du, X. D. Han, Q. K. Xue and Z Zhang, Inversion domain boundary in ZnO film, Phil. Mag. Lett., 87, 687-693 (2007).      


 
 

15. Z. Q. Zeng, Y. Z. Liu, Hongtao Yuan, X. L. Du, Z. X. Mei, Q. K. Xue, and Z. Zhang, Surface modification of MgAl2O4 (111) for growth of high-quality ZnO epitaxial films, Appl. Phys. Lett. 90, 081911 (2007).  


 
 

14. Y. Wang, Z. X. Mei, Hongtao Yuan, X. L. Du, J. Zou, J. F. Jia, Q. K. Xue and Z. Zhang, Effect of MgO in ZnO films grown on nitrided sapphires, J. Crystal Growth, 305, 74–77 (2007).            


 
 

13. X. N. Wang, Y. Wang, Z. X. Mei, J. Dong, Z. Q. Zeng, Hongtao Yuan, T. C. Zhang, X. L. Du, J. F. Jia, Q. K. Xue, X. N. Zhang, Z. Zhang, Z. F. Li and W. Lu, Low-temperature interface engineering for high-quality ZnO epitaxy on Si(111) substrate, Appl. Phys. Lett. 90, 151912 (2007).            


 
 

12. Z. X. Mei, X. L. Du, Y. Wang, M. J. Ying, Z. Q. Zeng, Hongtao Yuan, J. F. Jia, and Q. K. Xue, Tri-buffer process: a new approach to obtain high-quality ZnO epitaxial films on sapphire substrates J. Electron. Mater., 36, 452–456 (2007)     . 

  

11. P. S. Xu, Y. Y. Wu, C. W. Zou, B. Sun, Hongtao Yuan, X. L. Du, Study on ZnO(000-1) surface with synchrotron radiation angle-resolved photoelectron spectroscopy, J. University of Science and Technology of China, 37, 560-564 (2007).  


 
 

10. K. Wang, S. D. Yao, L. N. Hou, Z. B. Ding, Hongtao Yuan, X. L. Du, Q. K. Xue, Depth-dependent elastic strain in ZnO/Zn0.9Mg0.1O/ZnO heterostructure studied by Rutherford backscattering/channeling, Acta Phys. Sin.-CH ED, 55, 2892–2896 (2006). 


 
 

9. Y. Wang, X. L. Du, Z. X. Mei, Z. Q. Zeng, M. J. Ying, Hongtao Yuan, J. F. Jia, Q. K. Xue, and Z. Zhang, Cubic nitridation layers on sapphire substrate and their role in polarity selection of ZnO films , Appl. Phys. Lett. 87, 051901 (2005).  


 
 

8. M. J. Ying, X. L. Du, Y. Z. Liu, Z. Q. Zeng, Z. X. Mei, H. Zheng, Hongtao Yuan, J. F. Jia, X. K. Xue, Z. Zhang, Growth of ZnO Thin Films on LSAT(111) Substrates by Radio Frequency Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy, Chinese Journal of Semiconductors, 26, 82–86 (2005). 


 
 

7. Y. Wang, Hongtao Yuan, X. L. Du, Z. X. Mei, Z. Q. Zeng, J. Zou, J. F. Jia, Q. K. Xue and Z. Zhang, Structural characterization of Zn-polar ZnO films grown on Mg-modified  a-Al2O3  (0001) surface, J. Chinese Electron Microscopy Society, 26, 405-410 (2005).  


 
 

6. Xuechuan Zhang, Yue Zhang, Hongtao Yuan, Shubin Wang, Study on One-dimension Well-aligned ZnO Whiskers and Doping by MOCVD, Journal of Synthetic Crystals,34, 972-976 (2005).      


 
 

5. Z. Q. Zeng, Y. Z. Liu, X. L. Du, M. J. Ying, Z. X. Mei, Hongtao Yuan, L. W. Guo, J. F. Jia, Q. K. Xue, Z. Zhang, Interface engineering of n-ZnO/p-GaN heterojunction, J. Chinese Electron Microscopy Society24, 340–341 (2005). 


 
 

4. Hongtao Yuan, Y. Zhang, Preparation of well-aligned ZnO whiskers on glass substrate by atmospheric MOCVD, J. Crystal Growth, 263, 119–124 (2004). 


 
 

3. Hongtao Yuan, Yue Zhang, and Jing-Hua Gu, A study on the in-situ growth of highly oriented ZnO whisker, Acta Phys. Sin.-CH ED, 53, 0646-0650 (2004). 


 
 

2. Hongtao Yuan, and Yue Zhang, Morphology of Well-aligned ZnO Whisker array by MOCVD, J. Ceram. Soc. of Japan, 112, 1000–1002 (2004). 


 
 

1. Huang Lin, Hongtao Yuan, Qiang Tong, Yang Zhang, and Yue Zhang, Preparation of oriented ZnO piezoelectric film by MOCVD, Journal of Functional Materials, 35, 1358–1360 (2004).     


 


Contact us

Gulou Campus:22 Hankou Road,

Gulou District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210093

Xianlin Campus:163 Xianlin Road,

Qixia District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210023