2021.5 Team building @ Nanjing Sailfish Kayak Club

Publisher:邱彩玉Pubdate:2021-06-22Views:10

Contact us

Gulou Campus:22 Hankou Road,

Gulou District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210093

Xianlin Campus:163 Xianlin Road,

Qixia District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210023